अभिमुखिकरण कार्यशालाको स्थान परिवर्तन सम्बन्धी सूचना